เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การต่อต้านยาเสพติดและการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวโครงการพระราชดำริ