กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น

กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สุ่มตรวจคัดกรองสารเสพติดนักศึกษามหาวิทยาลัย

          ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินโครงการใครติดยายกมือขึ้น โดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อพัฒนาเยาวชนและสุ่มหากลุ่มเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทางโครงการและกลุ่มเป้าหมายโดยได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยได้ประกาศนโยบาย ให้ทุกชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน โดยมีเป้าหมายหลักคือการไม่ไปเข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกันทำงานกับหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 14 สโมสร ซึ่งทางชมรมของเราได้มีการตรวจคัดกรองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ผลจากการสุ่มตรวจไม่พบผู้มีสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาคิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์ และจะมีการสุ่มตรวจคัดกรองขึ้นทุกๆ 1, 3, 6 เดือน ตามแผนกิจกรรม


กระบวนการคัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย