สถานภาพสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน


          สถานภาพชมรมทูบีนัมเบอร์วันของมหาวิทวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในปีพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสมาชิกเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือทุกชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันนั้นประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาโดยเฉลี่ย สมาชิกจะเพิ่มขึ้นปีละ 5,000 คน จากการรับนักศึกษาใหม่ทุกปี

ปีพุทธศักราช
จำนวนสมาชิก
2545
70,253 คน     
2546
77,278 คน     
2547
85,005 คน     
2548
92,655 คน     
2549
99,141 คน     
2550
109,554 คน     
2551
118,318 คน     
2552
127,841 คน     
2553
139,241 คน     
2554
152,914 คน     
2555
162,414 คน     
2556
174,770 คน     
2557
186,182 คน     
2558
195,339 คน     
2559
214,943 คน     
2560
218,943 คน     


ข้อมูลสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 - 2560