TO BE NUMBER ONE DIAMOND

15th ANIVERSARY TO BE NUMBER ONE

“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”M STRONG

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้คิดค้นนวัตกรรมมาใช้ในชมรมฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้จริง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางชมรมของเราได้จัดทำแอนิเมชั่นสูตรลับแห่งความสำเร็จ น้องเป็นหนึ่ง M-STRONG และ The Change จุดเปลี่ยนของชีวิตสื่อประชาสัมพันธ์

อัตลักษณ์

การต่อต้านยาเสพติดและการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวโครงการพระราชดำริ ความเป็นคนดี มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยี.

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของชมรมทูบีนัมเบอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้บรรจุเข้าไปในแผนโครงการตามแนวพระราชดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี.

ศูนย์เพื่อนใจ

ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อยู่ในแนวคิดภายใต้การให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมสร้างสุข โดยผู้ที่มาใช้บริการกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 90.

การสร้างและการการพัฒนาเครือข่าย

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายเดิมและขยายเครือข่ายใหม่ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายอยู่เสมอ และจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โดยจะมุ่งพัฒนาการดำเนินงานในลักษณะการเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งเป็นวิทยากรด้านการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ให้กับแกนนำได้มีความมุ่งมั่นที่จะเกิดความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนต่อไป